Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Jokilaaksojen jätelautakunta
Pöytäkirja 15.02.2024/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetusjärjestelmä

 

Jokilaaksojen jätelautakunta 24.08.2023 § 24 

 

 

Valmistelija vs. jätelautakunnan esittelijä Anu Linnala

 

Jätteenkuljetuksessa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla (ml. sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus).

 

Jätelain määrittämänä pääsääntönä on kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus (jätelaki § 36). Jätelain (646/2011) mukaan asumisessa syntyvien lietteiden kuljetukset voivat tapahtua joko kunnan (jätelaki § 36) tai kiinteistön haltijan järjestämänä (jätelaki § 37).

 

Kunnan järjestämässä kuljetuksessa sopimus jätteenkuljetuksessa tehdään kunnan tai jäteyhtiön kanssa, kiinteistön haltijan järjestämässä se tehdään kuljetusyrityksen kanssa. Jokilaaksojen jätelautakunnan toimialueella asumisessa syntyvien seka- ja kierrätettävien jätteiden kuljetus on järjestetty kunnan järjestämänä, jätevesilietteiden kuljetus kiinteistön haltijan järjestämänä.

 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus (jätelaki § 35) tarkoittaa, että kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta käsittelyyn.

 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (jätelaki § 35). Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on noudatettava alueellisia jätehuoltomääräyksiä ja jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan (jätelaki § 35).

 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus (jätelaki § 37)

 

.          Kunta voi päättää kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöönotosta vain, jos voidaan perustellusti olettaa, että alueella on tarjolla kuljetuspalveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

.          Lisäksi kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta ei voida ottaa käyttöön, jos se heikentää jätehuollon yleistä toimivuutta alueella tai lisää vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

.          Lisävaatimuksena on, että vaikutukset tulee arvioida kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

.          Arvioitavia seikkoja tällöin olisivat muun muassa vaikutukset eri toimijoiden jätehuoltokustannuksiin ja työmäärään.

.          Kokonaisarviossa jätehuoltoviranomainen voi painottaa niitä tekijöitä, joita se pitää alueellisesti tärkeinä näkökohtina.

 

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus (jätelaki § 37)

 

.          Jätehuoltoviranomainen voi valita kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen, vaikka kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytykset täyttyisivät.

.          Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun.

.          Kuljetuspalvelut kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja siten, että kuljetusyrittäjillä - myös uusilla ja erikokoisilla yrittäjillä - tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kunnan jätteenkuljetuspalvelujen tuottamiseen.

.          Kunta/jäteyhtiö järjestää kuljetuksen omana toimintanaan tai hankkimalla palvelut yksityiseltä yrittäjältä julkisia hankintoja koskevan lain mukaisesti.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Jokilaaksojen jätelautakunnan päätöksen 4.12.2018 § 21 asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksista päätöksellään 21.10.2020 Nro 20/0607/2, Dnro 00160/19/5142 ja palautti asian uudelleen käsittelyyn. Lautakunta päätti 20.11.2020 § 18 hyväksyä hallinto-oikeuden päätöksen ja käsitellä asian uudelleen jätelain uudistuksen jälkeen.

 

 Jokilaaksojen jätelautakunta päätti kokouksessaan 01.06.2023 (§ 18) tilata uuden selvitystyön AFRY Oy:ltä.

 

 Selvitystyön alkuun järjestettiin 04.07.2023 tallennettu Teams-verkkotapaaminen jätelautakunnan jäsenten ja selvitystyöstä vastaavan Afry Oy:n Virve Toukolan kanssa. Tapaamisessa käytiin lävitse yleisiä asioita selvitykseen liittyen.

 

Afry Oy:n Virve Toukola esittelee kokouksessa selvitystyön etenemistä tähän mennessä.

 

 

 

Esittelijä vs. jätelautakunnan esittelijä Anu Linnala

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetusjärjestelmän nykytilaselvityksen aloittaminen ja tilanne.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lautakunta kävi läpi asukkaille ja lietteiden kuljetusyrittäjille valmistellut kyselylomakkeet ja esitti niihin muutamia lisäyksiä ja korjauksia. Kysymykset lähetetään kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi lautakunnan jäsenille sähköpostitse ennen asukaskyselyiden lähettämistä ja lietteiden kuljetusyrittäjien haastatteluja.

Pykälän käsittelyn aikana AFRY Oy:n Virve Toukolaa kuultiin asiantuntijana.

 

 

 

Jokilaaksojen jätelautakunta 15.02.2024 § 10  

579/02.08.00/2022  

 

Valmistelija jätelautakunnan vs. esittelijä Anu Linnala

 

 Asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetusjärjestelmän nykytilaselvityksen tilaamisesta AFRY Oy:ltä päätettiin Jokilaaksojen jätelautakunnan kokouksessa 01.06.2023 (§ 18).

 

 Selvitystyön alkuun järjestettiin 04.07.2023 tallennettu Teams -verkkotapaaminen jätelautakunnan jäsenten ja selvitystyöstä vastaavan Afry Oy:n Virve Toukolan kanssa. Tapaamisessa käytiin lävitse yleisiä asioita selvitykseen liittyen.

 

 Jokilaaksojen jätelautakunnan kokouksessa 24.08.2023 Virve Toukola oli paikan päällä kertomassa selvitystyön tilanteesta ja 12.12.2023 häntä kuultiin etäyhteyden kautta selvitystyön senhetkisestä tilanteesta.

 

 Kokouksessa kuullaan asiantuntijana AFRY Oy:n Timo Lehtoa, joka esittelee selvitystyön loppuraporttia. Kokouksessa esitetty raportti jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksen jälkeen.

 

 

 

Esittelijä jätelautakunnan vs. esittelijä Anu Linnala

 

Päätösehdotus 1. Merkitään tiedoksi asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetusjärjestelmän nykytilaselvityksen valmistuminen ja varataan jätelautakunnan jäsenille perjantaihin 1.3.2024 asti aikaa kommentoida selvitystä.

Mikäli kommentoitavaa ei ilmene, katsotaan selvitystyö vastaanotetuksi.

Mikäli raporttia koskevaa muutostarvetta ilmenee, käsitellään ne lautakunnan koulutusiltapäivän yhteydessä 21.3.2024.

2. Lautakunta päättää aloittaa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä päättämisen valmistelun keväällä 2024.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Pykälän käsittelyn aikana kuultiin asiantuntijana Afry Oy:n projektipäällikkö Timo Lehtoa klo 15:30 - 16:44

Paula Haapakoski poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 15:45
Fanni Pöntiö poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 15:48
Maria Sorvisto palasi kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 15:55 ja poistui 16:30

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa